Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Komunikat z 360. posiedzenia KNF w dniu 13 czerwca 2017 r.

Komunikat z 360. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 czerwca 2017 r.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
 
 • Jarosława Matusiewicza na stanowisko prezesa Zarządu UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.,
 • Jarosława Matusiewicza na stanowisko prezesa Zarządu UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., 
 • Ewy Jac na stanowisko członka Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, 
 • Ewy Jac na stanowisko członka Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, 
 • Magdaleny Pruchniewskiej na stanowisko prezesa Zarządu Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego, 
 • Barbary Borowskiej na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, 
 • Agnieszki Frank na stanowisko prezesa zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli, 
 • Przemysława Jóźwiaka na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie, 
 • Mirosławy Kortus na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu.
Komisja wyraziła zgodę na powołanie:
 
 • Roberta Łosia na stanowisko prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Komisja, odnosząc się do wniosku zgłoszonego przez Raiffeisen Bank International AG („RBI”) jednogłośnie nie zaakceptowała propozycji zmiany sposobu realizacji złożonego zobowiązania inwestorskiego.
 
RBI zobowiązany jest przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną („IPO”) Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”) w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
 
Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego stania się przez SG Financial Services Holding bezpośrednim podmiotem dominującym Euro Banku S.A. Zamiar stania się przez SG Financial Services Holding bezpośrednim podmiotem dominującym Euro Banku S.A. podyktowany jest zmianami strukturalnymi w grupie kapitałowej Societe Generale, których celem jest uproszczenie schematu grupy.
 
Komisja jednogłośnie wydała zezwolenie na świadczenie przez SkyCash Poland S.A. usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.
 
Komisja jednogłośnie nałożyła na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania.
 
Komisja jednogłośnie zmieniła regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.
 
Komisja zapoznała się:
 
 • ze sprawozdaniem z wykonania Planu kontroli firm inwestycyjnych i agentów firm inwestycyjnych na 2016 r.,
 • z informacją o działalności funduszy emerytalnych w I kwartale 2017 r.

Pełna treść komunikatu w załączniku

 
Załączniki: